قیمت آپارتمان در تهران / متر مربع

تعرفه خرید آپارتمان در تهران

پونک - منطقه ۲
میانگین:‌  ۱۲,۸۰۰,۰۰۰
حداقل:  ۱۰,۹۰۰,۰۰۰
حداکثر:  ۱۳,۹۰۰,۰۰۰
جنت آباد مرکزی
میانگین:‌  ۹,۵۰۰,۰۰۰
حداقل:  ۹,۵۰۰,۰۰۰
حداکثر:  ۹,۵۰۰,۰۰۰
تهرانپارس شرقی
میانگین:‌  ۵,۵۰۰,۰۰۰
حداقل:  ۵,۵۰۰,۰۰۰
حداکثر:  ۵,۵۰۰,۰۰۰
قیطریه
میانگین:‌  ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
حداقل:  ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
حداکثر:  ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
شکوفه - منطقه ۱۴
میانگین:‌  ۵,۰۰۰,۰۰۰
حداقل:  ۵,۰۰۰,۰۰۰
حداکثر:  ۵,۰۰۰,۰۰۰
طرشت
میانگین:‌  ۹,۵۰۰,۰۰۰
حداقل:  ۹,۵۰۰,۰۰۰
حداکثر:  ۹,۵۰۰,۰۰۰
وردآورد
میانگین:‌  ۴,۴۰۰,۰۰۰
حداقل:  ۴,۴۰۰,۰۰۰
حداکثر:  ۴,۴۰۰,۰۰۰
امیر آباد
میانگین:‌  ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
حداقل:  ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
حداکثر:  ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
ابوذر
میانگین:‌  ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
حداقل:  ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
حداکثر:  ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
گیشا
میانگین:‌  ۱۱,۳۰۰,۰۰۰
حداقل:  ۱۱,۳۰۰,۰۰۰
حداکثر:  ۱۱,۳۰۰,۰۰۰
پیروزی
میانگین:‌  ۶,۷۰۰,۰۰۰
حداقل:  ۶,۷۰۰,۰۰۰
حداکثر:  ۶,۷۰۰,۰۰۰
سعادت آباد
میانگین:‌  ۲۸,۵۰۰,۰۰۰
حداقل:  ۲۸,۵۰۰,۰۰۰
حداکثر:  ۲۸,۵۰۰,۰۰۰
نارمک
میانگین:‌  ۹,۲۰۰,۰۰۰
حداقل:  ۹,۲۰۰,۰۰۰
حداکثر:  ۹,۲۰۰,۰۰۰
نیاوران
میانگین:‌  ۱۳,۶۰۰,۰۰۰
حداقل:  ۱۳,۶۰۰,۰۰۰
حداکثر:  ۱۳,۶۰۰,۰۰۰
شهرک غرب
میانگین:‌  ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
حداقل:  ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
حداکثر:  ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
عباس آباد - منطقه ۷
میانگین:‌  ۱۳,۲۰۰,۰۰۰
حداقل:  ۱۳,۲۰۰,۰۰۰
حداکثر:  ۱۳,۲۰۰,۰۰۰
سازمان آب
میانگین:‌  ۷,۹۰۰,۰۰۰
حداقل:  ۷,۹۰۰,۰۰۰
حداکثر:  ۷,۹۰۰,۰۰۰